Privacy beleid & Verwerkersovereenkomst
Publicatiedatum: 24 mei 2020 te Ede
Verwerkersovereenkomst CentraalVoIP
Jij als Klant van CentraalVoIP hebt een account aangemaakt bij ons telefonieplatform. Van alle gesprekken die jij als klant met het platform voert en die worden opgenomen (aan jou de keuze in het platform) zijn en blijven vallen onder de verantwoordelijkheid van jou als klant en jij voert daarover zelf het beheer. CentraalVoIP treedt op als verwerker, dit slechts ten behoeve van het faciliteren van de gesprekken. Met de inhoud van de gevoerde gesprekken kan en doet CentraalVoIP niets.

CentraalVoIP kan dus alleen zien dat er gebeld is tussen bepaalde nummers, hoe lang en wanneer, maar niet wat is besproken. Dit geldt tevens voor diensten die in het platform worden afgenomen. Nadat je geen klant meer wenst te zijn, worden de gegevens binnen 8 weken verwijderd. Deze tijd is nodig om de laatste afrekening te kunnen doen en de gegevens uit de back-ups te kunnen verwijderen.

Jij als Klant van CentraalVoIP (Verantwoordelijke) mag een groot belang hechten aan een adequate bescherming van je gegevens, die uitsluitend ten behoeve van de eerder genoemde taken worden verwerkt en niet buiten dit verwerkingsdoel geschieden.

Verplichtingen CentraalVoIP (Verwerker)
CentraalVoIP als Verwerker:
1. zal behoudens voor overeengekomen technische back-up procedures, generlei kopieën van voornoemde informatie en van de daaraan gerelateerde gegevens onder zich houden;
2. onthoudt zich van handelingen die het bestaande recht van Verantwoordelijke, op toegang tot aangeleverde informatie kunnen belemmeren, anders dan op grond van het bovenstaande;
3. zal al die maatregelen nemen die in redelijkheid van haar gevergd kunnen worden, teneinde de aan haar ter beschikking zijnde gegevens van Verantwoordelijke in voldoende mate te beveiligen. Indien sprake is van een (potentieel) datalek zal de Verwerker de Verantwoordelijke daarover onverwijld in kennis stellen, althans binnen 24 uur nadat het (potentiële) lek is geconstateerd.
4. zal zich overigens – voor zover van toepassing - steeds houden aan de verplichtingen aan haar opgelegd inzake de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
5. verwerkt de gegevens uitsluitend in opdracht van Verantwoordelijke. De zeggenschap van de door Verwerker bewerkte gegevens, zullen bij Verantwoordelijke berusten. De zeggenschap over de in de vorige zin omschreven gegevens komt nimmer bij Verwerker te berusten.

Audit & controle
Jij als Verantwoordelijke kan de verplichtingen laten toetsen door een nader te definiëren auditgroep en/of Registeraccountant en/of Register EDP Auditor. CentraalVoIP zal zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is redelijke medewerking verlenen aan een dergelijk onderzoek waaronder het toegang verlenen tot terzake relevante informatie. In geval van overmacht zullen partijen in overleg treden teneinde de consequenties daarvan te bespreken. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht.

Geschillen en toepasselijk recht
-Zit er een tegenstrijdigheid tussen deze verwerkersovereenkomst en de overeenkomst die jij met ons hebt gesloten, dan prevaleert de verwerkersovereenkomst van CentraalVoIP -Ieder geschil verband houdend met de uitvoering van de prestaties zal worden voorgelegd aan de terzake bevoegde rechter te Groningen, daaronder begrepen de voorzieningenrechter, rechtdoende in kort geding.

Ede, 24 mei 2020
Raoul van Harpen
statutair tekeningsbevoegd namens CentraalVoIP